نمایش 1–20 از 59 نتیحه

اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در کاهیتانه مجیدیه کوی

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده آقا
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
4,000 
 • 1 هفته پیش
 • 19 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در آوجیلار یشیل کنت

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده زوج
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
4,000 
 • 1 هفته پیش
 • 27 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در گونشلی اورن محلسی

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
5,000 
 • 2 هفته پیش
 • 26 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در باجیلار چیفتلیک

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده آقا
جنسیت هم خونه مورد نظر زوج
تعداد همخونه مورد نظر 2
4,500 
 • 2 هفته پیش
 • 23 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه ندارم

خانه در قسمت اروپایی

جنسیت آگهی دهنده خانم
واحد پول لیر
جنسیت همخونه مورد نظر فرقی ندارد
نیازمند خانه در شهر استانبول
تعداد همخونه 2
3,000 
 • 2 هفته پیش
 • 29 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در اسنیورت دوال گاز

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
3,600 
 • 2 هفته پیش
 • 25 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در اسنیورت با غذا

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده زوج
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
3,800 
 • 2 هفته پیش
 • 33 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در آتاشهیر

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
8,000 
 • 3 هفته پیش
 • 30 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در هاربیه

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر خانم
تعداد همخونه مورد نظر 1
5,000 
 • 3 هفته پیش
 • 40 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در شیرین اولر

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده آقا
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
4,500 
 • 3 هفته پیش
 • 41 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در اسنیورت

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
6,000 
 • 3 هفته پیش
 • 31 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در شیشلی پشت جواهر

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
7,000 
 • 3 هفته پیش
 • 38 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در شیشلی مجاور ترامپ

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
6,300 
 • 3 هفته پیش
 • 38 بازدید
اجاره خانه در استانبول
خونه دارم

خانه در مهتر چشمه

واحد پول لیر
جنسیت آگهی‌دهنده خانم
جنسیت هم خونه مورد نظر فرقی ندارد
تعداد همخونه مورد نظر 1
4,000 
 • 3 هفته پیش
 • 26 بازدید